Απόφαση Υ27/27-6-12 (ΦΕΚ 2048/Β/28.06.2012)

Κατεβάστε το αρχείο

20/8/2012 


ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463 (ΦΕΚ 3046 Β/30.12.2011)

Aναπροσαρμoγή τελών δημοσίευσης μνημείων.

Κατεβάστε το αρχείο


ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/28534 (ΦΕΚ 527/Β/2011)

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα Με− γάλα Δημόσια Έργα.

Κατεβάστε το αρχείο


Υ.Α. 81505/08 - (ΦΕΚ Β' 1843 / 12.09.2008)

Έναρξη λειτουργίας της Δ/νσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ.

ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/81505

Κατεβάστε το αρχείο


Υ.Α. 34659/08 - (ΦΕΚ Β' 735 / 29.04.2008)

Τροποποίηση υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30.7.2003 περί κατοχής και χρήσης ανιχνευτών μετάλλων κλπ οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, βυθού κτλ. (ΦΕΚ Β' 1124).

Κατεβάστε το αρχείο


Υ.Α. 34674/08 - (ΦΕΚ Β' 669 / 16.04.2008)

Διεξαγωγή Δημοπρασιών Κινητών Μνημείων.

Κατεβάστε το αρχείο


Υ.Α. 34668 /2008 - (ΦΕΚ Β' 669 / 16.04.2008)

Καταλληλότητα και λειτουργία αρχαιοπωλείων ή καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων.


Υ.Α. 1008600/37/Α0013 - (ΦΕΚ Β΄ 237/26.2.2007)

"Ρύθμιση θεμάτων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 47 του ν. 3028/2002." - Σύσταση και λειτουργία εκτιμιτικής επιτροπής.

Κατεβάστε το αρχείο


Υ.Α. 1108/0051 - (ΦΕΚ Β' 418/6.4.2006)

Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" - Μαίος 2006.


Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΑΡΧ/Γ1/Φ31/60406/928 - (ΦΕΚ Β΄ 1062/4.8.2006)

Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. Τροποποίηση - συμπλήρωση των υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΑΡΧ/Γ1/Φ31/45568/739/25.5.2006 και ΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΑΡΧ/Γ1/Φ31/48997/805/6.6.2006 υπουργικών αποφάσεων.

Κατεβάστε το αρχείο


Υ.Α. ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-5 - (ΦΕΚ 1491 Β / 27.10.2005)

Καθορισμός τελών υπέρ ΤΑΠ (2005, ισχύ μέχρι Οκτ. 2007) .

Κατεβάστε το αρχείο


Y.A.ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32Φ56/78607/2124 - (ΦΕΚ Β΄1611/29.10.2004)

Καθορισμός της 27ης Σεπτεμβρίου (Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού) ως ημέρας ελευθέρας εισόδου του κοινού σε αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία και Συλλογές που ανήκουν στο Δημόσιο.


Υ.Α. ΥΠΟΙΚ 1040477 /459π.ε./0013/13-5-2004

" Κοινοποίηση του άρθρου 47 του N. 3028/2002. "
Τροποποίηση - φορολογία κεφαλαίου & εισοδήματος - αρχαιότητες


Υ.Α. ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/17759 - (ΦΕΚ 455 B /05.03.2004)

Τρόπος απόδειξης εισαγωγής/διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων/διακινούμενων αρχαίων.

Κατεβάστε το αρχείο


Υ.Α. ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/17764/2004 - (ΦΕΚ B 455/ 5.3.2004)

Διαδικασία εξαγωγής και αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών.

Κατεβάστε το αρχείο


Y.A. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865 - (ΦΕΚ Β΄336/11.2.2004)

Καθoρισμός όρων αγκυροβολίας και άσκησης της αλιείας και της υποβρύχιας δραστηριότητας με αναπνευστικές συσκευές κατ' εφαρμογήν του άρθρου 15, παρ. 2, του Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς".


Y.A. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥΙΤΟΠΥΝΣ/25/4746 - (ΦΕΚ Β' 88/23.1.2004)

Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων.

Κατεβάστε το αρχείο


Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698 - (ΦΕΚ Β΄ 70/20.01.2004)

Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού.


Y.A. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56-Φ32/74198/1015 - (ΦΕΚ Β΄ 1970/31.12.2003)

Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα Μνημεία, οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς Τόπους και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο.


Y.A.ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830 - (ΦΕΚ B' 1498/10.10.2003)

Ορισμός όρων άσκησης υποβρύχιων δραστηριοτήτων με αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα μέσα επισκόπησης του βυθού, κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς".

Κατεβάστε το αρχείο


Y.A.YΠΠO/ΔOEΠY/TOΠYNΣ/33/42426 - (ΦΕΚ Β΄1124/8.8.2003)

Κατοχή και χρήση ανιχνευτών μετάλλων και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα.


Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β2/Φ99/30994/1266 - (ΦΕΚ Β΄ 851/27.6.2003)

Χαρακτηρισμός θησαυρικών συνόλων, χρονολογουμένων από το 1453 έως και το 1830 ως μνημείων.


Y.A. YΠΠO/ΓΝOΣ/22797 - (ΦΕΚ Β΄ 544/6.5.2003)

Εξουσιοδότηση εκδόσεως σημάτων σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 14 του Ν. 3028/2002.

Κατεβάστε το αρχείο


Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/74900-(ΦΕΚ Β 1593/23.12.2002)

Κανονισμός Λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Κατεβάστε το αρχείο


Υ.Α. YΠΠO/ΓΝOΣ/91 - (ΦΕΚ Β΄229/28.02.2003)

Σύσταση Επιτροπής του άρθρου 19 παρ. 6 του Ν. 3028/2002


Φ.17/27-26420 της 10.11/7/91 (ΦΕΚ B’ 510/1991)

Εξαίρεση υποθέσεων ΥΠΠΟ από την προθεσμία των 60 ημερών.

Κατεβάστε το αρχείο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14 Ιαν 2019

ΣτΕ 681/2018

Νόμιμη ανέγερση ξενοδοχείου σε παραδοσιακό οικισμό - Δεν απαιτείται έλεγχος της μελέτης κατασκευής έργου από την Ε.Π.Α.Ε. στην περίπτωση ανέγερσης κτηρίου εντός παραδοσιακού τμήματος πόλης, εφόσον η εναρμόνιση του κτηρίου με τον αρχαιολογικό και πέριξ αυτού χώρο ελέγχεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. (Βλέπε και ΣτΕ 945/2010)
14 Ιαν 2019

ΣΤΕ 149/2018

Μη χαρακτηρισμός ως μνημείων κτηρίων του πρώην αερολιμένα Ελληνικού - Νεότερα μνημεία - Νόμιμη ΥΑ ΥΠΠΟΑ για μη χαρακτηρισμό ως μνημείων κτηρίων και εγκαταστάσεων πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Για τον χαρακτηρισμό ακινήτου ως διατηρητέου μνημείου, λόγω της αρχιτεκτονικής αξίας του, δεν αρκεί, κατά την τεχνική κρίση της Διοίκησης, το κτίριο αυτό να αποτελεί απλώς δείγμα αρχιτεκτονικής τάσης μιας συγκεκριμένης εποχής ή να εμφανίζει επιρροές από συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό κίνημα, αλλά θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία, που θα το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα κτίρια της κατηγορίας του. Κατά τον χαρακτηρισμό, δεν εξετάζεται ούτε η έκταση των οικονομικών συνεπειών, που μπορεί να προκληθούν στους ενδιαφερόμενους, ούτε η τυχόν επίδραση του χαρακτηρισμού στις νομικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, αφού οι σχετικές διατάξεις αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή έννομου αγαθού, του οποίου η διαφύλαξη αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης κατά ρητή συνταγματική επιταγή. (Αθρο 6 Ν. 3028/02)
14 Ιαν 2019

ΣΤΕ - 2877/2017

Κήρυξη και οριοθέτηση (ενάλιου) αρχαιολογικού χώρου. Σε περιπτώσεις επιφανειακής ή άλλης μορφής έρευνας, για την κήρυξη ή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου με απόφαση Υπουργού Πολιτισμού απαιτείται να έχει προηγηθεί αρχαιολογική έρευνα πεδίου, δεν απαιτείται όμως και η έκδοση υπουργικής απόφασης για τη διενέργεια αυτής. Επιπτώσεις κήρυξης χώρου ως αρχαιολογικού.
14 Ιαν 2019

ΣτΕ-567/2018

Αρθρο 14 Ν. 3028/02 - Νόμιμη έγκριση ανέγερσης οικοδομής πλησίον ανεμόμυλου στις Σπέτσες . Επιτρέπεται η ανέγερση νέου κτίσματος, σε τόπους, που έχουν κηρυχθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Το κτίσμα πρέπει να εντάσσεται, από πλευράς όγκου, μορφής και λειτουργίας, στο περιβάλλον. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης (Αντίθετη νομολογία: ΣτΕ 3349/2014).
10 Οκτ 2017

ΣΤΕ - 96/2018

Απόρριψη αιτήματος για αλλαγή χρήσης αγροτεμαχίου απο χώρου λειτουργίας καταστημάτων, γραφείων και χώρων συνάρθροισης κοινού σε χώρο λειτυργίας μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων, λόγω μη επαρκούς αιτιολόγησης σχετικά με την πρόκληση βλάβης σε αρχαιολογικό χώρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

T: (+30) 210 80 10 600

COPYRIGHT @ 2017 HELLENIC SOCIETY FOR LAW AND ARCHAEOLOGY Developed by Pavla S.A

More Demos
Template by JoomlaShine