Το Δίκαιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Καθώς η πολιτιστική κληρονομιά αποκτά διαρκώς αυξανόμενή σημασία για την πολιτική, το δίκαιο, και την οικονομία, εξελίσσεται ραγδαία και η ανάγκη βελτίωσης του νομικού πλαισίου για την προστασία αυτής.

Η διεθνής κοινότητα πυκνώνει διαρκώς το φάσμα των κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τη συντήρηση, ανάδειξη και διακίνηση των πολιτιστικών αγαθών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ έχει επιτελέσει μια θεαματική στροφή με την διεύρυνση της επίσημης δράσης της στον τομέα του πολιτισμού, αναγνωρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει χωρίς το κατάλληλο πνευματικό υπόστρωμα. Αντίστοιχες είναι οι νομικές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εθνικές νομοθεσίες από την άλλη ανανεώνονται διαρκώς, αντιμετωπίζοντας όλο και πιο σύνθετα προβλήματα προστασίας.

Το άμεσο αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής είναι η ανάδυση του Δικαίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου και πολυεπίπεδου ρυθμιστικού πλαισίου.

Το έμμεσο αποτέλεσμα είναι ότι πλέον καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η παρακολούθηση των διαφόρων εξελίξεων από το ενδιαφερόμενο κοινό, τόσο το εξειδικευμένο όσο και το απλό.


Αρχαιολογία  και Δίκαιο

Κλάδο του ευρύτατου τομέα του Δικαίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί και το Δίκαιο Αρχαιοτήτων, το οποίο αφορά όλα τα ζητήματα αλληλεπίδρασης μεταξύ Δικαίου και Αρχαιολογίας.

Βασικό μέλημα του Δικαίου Αρχαιοτήτων αποτελεί η επίλυση των νομικών ζητημάτων που προκύπτουν σε σχέση με την εύρεση, συντήρηση, διασφάλιση, διακίνηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών αγαθών.

Τέτοια ζητήματα αφορούν μεταξύ άλλων:

 • το πλαίσιο προστασίας αρχαιολογικών χώρων και ευρημάτων,
 • τον έλεγχο των διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής αρχαιοτήτων,
 • τις δυνατότητες αναζήτησης, ανάκτησης και απόδοσης αρχαιολογικών αγαθών,
 • τις μεθόδους αντιμετώπισης διαφόρων φαινομένων αρχαιοκαπηλίας,
 • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις έρευνας, ανασκαφής και δημοσίευσης ανασκαμμένου υλικού,
 • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μουσείων,
 • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών / συλλεκτών,
 • τη σχέση με περιουσιακά και λοιπά δικαιώματα,
 • την προστασία από περιβαλλοντικούς και άλλους κινδύνους,
 • την αλληλεπίδραση με την προστασία της φύσης, του αιγιαλού και των παράκτιων περιοχών,
 • τη σχέση με την ανάπτυξη, τη χωροταξία, την πολεοδομία, τα δημόσια έργα και τον τουρισμό,
 • τις σχετικές φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.


Η ΕΕΔικΑ

Η σημασία που έχει η πολιτιστική κληρονομιά για την ανθρωπότητα, το ταχέως μεταβαλλόμενο και πολυεπίπεδο νομικό πλαίσιο, η δυσχέρεια παρακολούθησης των διαφόρων εξελίξεων από το ενδιαφερόμενο κοινό και η αγάπη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (και ιδιαίτερα της αρχαιολογικής) οδήγησαν το Σεπτέμβριο του 2006 στην ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Δικαίου Αρχαιοτήτων με την μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.

Το 2010 λαμβάνει μια λιγότερο δεσμευτική νομική μορφή και το 2017 μετονομάζεται σε Ελληνική Ένωση Δικαίου Αρχαιοτήτων.

Η ΕΕΔικΑ δραστηριοποιείται κυρίως σε τρείς άξονες οι οποίοι αποτελούν και τους βασικούς σκοπούς της:

 • την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει την αρχαιολογική κληρονομιά,
 • την δημιουργία ενός διεπιστημονικού forum διαλόγου μεταξύ νομικών και αρχαιολόγων,
 • την κριτική ενασχόληση με τα προβλήματα που ανακύπτουν από τη αλληλεπίδραση δικαίου και αρχαιολογίας.


«Σκεφτόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο και ερευνούμε σε τοπικό»

‘We think globally & operate locally’


Αντιλαμβανόμαστε την πολιτιστική κληρονομιά σε παγκόσμια διάσταση και θεωρούμε την προστασία της ως υποχρέωση η οποία ξεπερνά όρια κρατών.

Για τον λόγο αυτό βλέπουμε την ΕΕΔικΑ και ως μια πλατφόρμα ενημέρωσης αλλοδαπών ειδικών για το Ελληνικό Δίκαιο Πολιτιστικών Αγαθών.

 

Η μεθοδολογία για την επίτευξη των σκοπών μας περιλαμβάνει:

 • τη διατήρηση ενημερωμένης ιστοσελίδας με ειδήσεις από τον κλάδο εν γένει αλλά και τη νομοθεσία, τη νομολογία και τη θεωρία,
 • τη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας,
 • τη διοργάνωση επιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων,
 • τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών και εκδόσεων,
 • τη υποστήριξη του ερευνητικού έργου μελετητών, πανεπιστημιακών και δημοσίων λειτουργών,
 • τη συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα της ΕΕΔικΑ,
 • την υλοποίηση προγραμμάτων διεθνούς και διασυνοριακής συνεργασίας,
 • την υποστήριξη εξειδικευμένης βιβλιοθήκης σχετικά με το δίκαιο και την αρχαιολογία,

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14 Ιαν 2019

ΣτΕ 681/2018

Νόμιμη ανέγερση ξενοδοχείου σε παραδοσιακό οικισμό - Δεν απαιτείται έλεγχος της μελέτης κατασκευής έργου από την Ε.Π.Α.Ε. στην περίπτωση ανέγερσης κτηρίου εντός παραδοσιακού τμήματος πόλης, εφόσον η εναρμόνιση του κτηρίου με τον αρχαιολογικό και πέριξ αυτού χώρο ελέγχεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. (Βλέπε και ΣτΕ 945/2010)
14 Ιαν 2019

ΣΤΕ 149/2018

Μη χαρακτηρισμός ως μνημείων κτηρίων του πρώην αερολιμένα Ελληνικού - Νεότερα μνημεία - Νόμιμη ΥΑ ΥΠΠΟΑ για μη χαρακτηρισμό ως μνημείων κτηρίων και εγκαταστάσεων πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Για τον χαρακτηρισμό ακινήτου ως διατηρητέου μνημείου, λόγω της αρχιτεκτονικής αξίας του, δεν αρκεί, κατά την τεχνική κρίση της Διοίκησης, το κτίριο αυτό να αποτελεί απλώς δείγμα αρχιτεκτονικής τάσης μιας συγκεκριμένης εποχής ή να εμφανίζει επιρροές από συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό κίνημα, αλλά θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία, που θα το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα κτίρια της κατηγορίας του. Κατά τον χαρακτηρισμό, δεν εξετάζεται ούτε η έκταση των οικονομικών συνεπειών, που μπορεί να προκληθούν στους ενδιαφερόμενους, ούτε η τυχόν επίδραση του χαρακτηρισμού στις νομικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, αφού οι σχετικές διατάξεις αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή έννομου αγαθού, του οποίου η διαφύλαξη αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης κατά ρητή συνταγματική επιταγή. (Αθρο 6 Ν. 3028/02)
14 Ιαν 2019

ΣΤΕ - 2877/2017

Κήρυξη και οριοθέτηση (ενάλιου) αρχαιολογικού χώρου. Σε περιπτώσεις επιφανειακής ή άλλης μορφής έρευνας, για την κήρυξη ή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου με απόφαση Υπουργού Πολιτισμού απαιτείται να έχει προηγηθεί αρχαιολογική έρευνα πεδίου, δεν απαιτείται όμως και η έκδοση υπουργικής απόφασης για τη διενέργεια αυτής. Επιπτώσεις κήρυξης χώρου ως αρχαιολογικού.
14 Ιαν 2019

ΣτΕ-567/2018

Αρθρο 14 Ν. 3028/02 - Νόμιμη έγκριση ανέγερσης οικοδομής πλησίον ανεμόμυλου στις Σπέτσες . Επιτρέπεται η ανέγερση νέου κτίσματος, σε τόπους, που έχουν κηρυχθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Το κτίσμα πρέπει να εντάσσεται, από πλευράς όγκου, μορφής και λειτουργίας, στο περιβάλλον. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης (Αντίθετη νομολογία: ΣτΕ 3349/2014).
10 Οκτ 2017

ΣΤΕ - 96/2018

Απόρριψη αιτήματος για αλλαγή χρήσης αγροτεμαχίου απο χώρου λειτουργίας καταστημάτων, γραφείων και χώρων συνάρθροισης κοινού σε χώρο λειτυργίας μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων, λόγω μη επαρκούς αιτιολόγησης σχετικά με την πρόκληση βλάβης σε αρχαιολογικό χώρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

T: (+30) 210 80 10 600

COPYRIGHT @ 2017 HELLENIC SOCIETY FOR LAW AND ARCHAEOLOGY Developed by Pavla S.A

More Demos
Template by JoomlaShine