Βασικός νόμος για την Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153 / 28.06.2002)

Δείτε το νόμο εδώ


Νόμος 4026/2011 (ΦΕΚ Α 231 / 3.11.2011)


Νόμος 3915/2011 (ΦΕΚ Α 20 / 17.02.2011)

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας περί εισαγωγής, διαμετακόμισης και επαναπατρισμού πολιτιστικών αγαθών.

Δείτε το νόμο εδώ


Νόμος 3914/2011 (ΦΕΚ Α 19 / 16.02.2011)

Συνεργασία Υπ.Πολιτισμού-Κρατ.Φορέα Κίνας για την πρόληψη κλοπής κλπ πολιτιστικών αγαθών.


Νόμος 3843/2010 (ΦΕΚ Α 62 / 28.04.2010)

Ταυτότητα κτιρίων, Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις".

"Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις" 

Δείτε το νόμο εδώ


 Νόμος 3842/2010 (ΦΕΚ Α 58 / 23.04.2010)

"Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις." 

Aρθρο 29 - Απαλλαγές από το φόρο

Δείτε το νόμο εδώ


Νόμος 3773/2009 (ΦΕΚ Α 120 / 21.7.2009)

«Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων - Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις» 

Σχετικά  Αρθρα: 35, 40, 42 

Δείτε το νόμο εδώ


N. 3711/2008 - (ΦΕΚ Α / 5.11.2008)

"Iδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και άλλες διατάξεις".

Δείτε το νόμο εδώ


Ν. 3691/2008 - (ΦΕΚ Α 166/5.8.2008)

 

"Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις"

Άρθρο 3:  υπάγει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 53, 54, 55, 61 και 63 του ν. 3028/2002 "Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς" στον ορισμό των "εγκληματικών δραστηριότητων" όπως ορίζεται στο ίδιο νόμο. 


Ν. 3658/2008 - (ΦΕΚ Α 70 / 22.04.2008)

"Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις"

Δείτε το νόμο εδώ


Ν. 3525/2007 - (ΦΕΚ A 16 26.01.2007)

«Πολιτιστική Χορηγία» 

Δείτε το νόμο εδώ


 

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ-

 Σχετικά άρθρα: 226, 75, 79

Δείτε το νόμο εδώ


Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις -

Αρθρο  11.

Δείτε το νόμο εδώ


Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α' 232/22.9.2005)

Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Σχετικά άρθρα 17 και 21

Δείτε το νόμο εδώ


N. 3378/2005 (ΦΕΚ Α 203 / 19.8.2005)

Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς - "Σύμβαση Βαλέττας"- Συμβούλιο της Ευρώπης

Δείτε το νόμο εδώ


N. 3348/2005 (ΦΕΚ Α΄ 144 / 23.6.2005)

Κύρωση της Σύμβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά

Δείτε το νόμο εδώ


N.3323/2005 (ΦΕΚ Α΄ 61/08.03.2005)

Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.

Δείτε το νόμο εδώ


N. 3317/05 (ΦΕΚ Α΄ 45/23.02.2005)

Κύρωση του Δεύτερου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης.

Δείτε το νόμο εδώ


N. 3207/2003 (ΦΕΚ Α' 302/2003)

"Ολυμπιακή Προετοιμασία και άλλες διατάξεις"

Σχετικό ¶ρθρο 10: " Ολυμπιακή Προετοιμασία και άλλες διατάξεις"

Δείτε το νόμο εδώ


Ν.3057/2002 (ΦΕΚ Α΄ 239/10.10.2002)

Aρθρο 80 - Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού


Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28.06.2002)

Νόμος για την Προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Δείτε το νόμο εδώ


Ν. 2160/1993

"Ρυθμίσεις γαι τον τουρισμό και άλλες διατάξεις". Σεχτικό Αρθρο: 36


N. 2321/95 (ΦΕΚ Α 136/1995)

Κύρωση Σύμβασης Ηνωμένω Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας


N. 2039/92 (ΦΕΚ Α 61/13.4.1992)

“ Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης” - "Σύμβαση Γρανάδας" - Συμβούλιο Ευρώπης

Δείτε το νόμο εδώ


Νόμος 1127/1981 (ΦΕΚ Α 32/10.02.1981)

«Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαϊου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονομίας.» Συμβούλιο Ευρώπης

Δείτε το νόμο εδώ


N. 1126/81 (ΦΕΚ Α 32/10.2.1981)

"Περί κυρώσεως της εις Παρισίους την 23ην Νοεμβρίου 1972 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως διά την προστασίαν της Παγκοσμίου Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονομίας"

Δείτε το νόμο εδώ


N.1114/1981 (ΦΕΚ Α 6/08.01.1981)

Περί κυρώσεως της εις Χάγην την 14ην Μαϊου 1954 υπογραφείσης Συμβάσεως "περί προστασίαςτων πολιτιστικών αγαθών εν περιπτώσει ενόπλου συρράξεως μετά του Κανονισμού εκτελέσεως αυτής, του Πρωτοκόλλου και των υπ' αριθ. Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αποφάσεων της διασκέψεως".

Δείτε το νόμο εδώ


Ν. 1103/1980 (ΦΕΚ Α 297/ 29.12.80)

Περί κυρώσεως της εις Παρισίους την 17ην Νοεμβρίου 1970 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως αφορώσης εις τα ληπτέα μέτρα διά την απαγόρευσιν και παρεμπόδισιν της παρανόμου εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβιβάσεως της κυριότητος των πολιτιστικών αγαθών.

Δείτε το νόμο εδώ


Νόμος 1114/1981 (ΦΕΚ Α 6/ 08.01.1981)

Περί κυρώσεως της Σύμβασης της Χάγης του 1954 περί προστασίας των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης με τον Κανονισμό εκτελέσεως και το Πρώτο Πρωτόκολλο αυτής.

Δείτε το νόμο εδώ


Νόμος 3317/2005 (ΦΕΚ Α 45/ 23.02.2005)

Περί κυρώσεως του Δεύτερου Πρωτόκολλου στη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης .

Δείτε το νόμο εδώ


ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14 Ιαν 2019

ΣτΕ 681/2018

Νόμιμη ανέγερση ξενοδοχείου σε παραδοσιακό οικισμό - Δεν απαιτείται έλεγχος της μελέτης κατασκευής έργου από την Ε.Π.Α.Ε. στην περίπτωση ανέγερσης κτηρίου εντός παραδοσιακού τμήματος πόλης, εφόσον η εναρμόνιση του κτηρίου με τον αρχαιολογικό και πέριξ αυτού χώρο ελέγχεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. (Βλέπε και ΣτΕ 945/2010)
14 Ιαν 2019

ΣΤΕ 149/2018

Μη χαρακτηρισμός ως μνημείων κτηρίων του πρώην αερολιμένα Ελληνικού - Νεότερα μνημεία - Νόμιμη ΥΑ ΥΠΠΟΑ για μη χαρακτηρισμό ως μνημείων κτηρίων και εγκαταστάσεων πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Για τον χαρακτηρισμό ακινήτου ως διατηρητέου μνημείου, λόγω της αρχιτεκτονικής αξίας του, δεν αρκεί, κατά την τεχνική κρίση της Διοίκησης, το κτίριο αυτό να αποτελεί απλώς δείγμα αρχιτεκτονικής τάσης μιας συγκεκριμένης εποχής ή να εμφανίζει επιρροές από συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό κίνημα, αλλά θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία, που θα το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα κτίρια της κατηγορίας του. Κατά τον χαρακτηρισμό, δεν εξετάζεται ούτε η έκταση των οικονομικών συνεπειών, που μπορεί να προκληθούν στους ενδιαφερόμενους, ούτε η τυχόν επίδραση του χαρακτηρισμού στις νομικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, αφού οι σχετικές διατάξεις αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή έννομου αγαθού, του οποίου η διαφύλαξη αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης κατά ρητή συνταγματική επιταγή. (Αθρο 6 Ν. 3028/02)
14 Ιαν 2019

ΣΤΕ - 2877/2017

Κήρυξη και οριοθέτηση (ενάλιου) αρχαιολογικού χώρου. Σε περιπτώσεις επιφανειακής ή άλλης μορφής έρευνας, για την κήρυξη ή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου με απόφαση Υπουργού Πολιτισμού απαιτείται να έχει προηγηθεί αρχαιολογική έρευνα πεδίου, δεν απαιτείται όμως και η έκδοση υπουργικής απόφασης για τη διενέργεια αυτής. Επιπτώσεις κήρυξης χώρου ως αρχαιολογικού.
14 Ιαν 2019

ΣτΕ-567/2018

Αρθρο 14 Ν. 3028/02 - Νόμιμη έγκριση ανέγερσης οικοδομής πλησίον ανεμόμυλου στις Σπέτσες . Επιτρέπεται η ανέγερση νέου κτίσματος, σε τόπους, που έχουν κηρυχθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Το κτίσμα πρέπει να εντάσσεται, από πλευράς όγκου, μορφής και λειτουργίας, στο περιβάλλον. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης (Αντίθετη νομολογία: ΣτΕ 3349/2014).
10 Οκτ 2017

ΣΤΕ - 96/2018

Απόρριψη αιτήματος για αλλαγή χρήσης αγροτεμαχίου απο χώρου λειτουργίας καταστημάτων, γραφείων και χώρων συνάρθροισης κοινού σε χώρο λειτυργίας μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων, λόγω μη επαρκούς αιτιολόγησης σχετικά με την πρόκληση βλάβης σε αρχαιολογικό χώρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

T: (+30) 210 80 10 600

COPYRIGHT @ 2017 HELLENIC SOCIETY FOR LAW AND ARCHAEOLOGY Developed by Pavla S.A

More Demos
Template by JoomlaShine